www.seyranfizik.narod.ru

Lənkəran r/n Boladi kənd 1 sayli orta məktəbin Fizika-Informatika müəllimi SEYRAN HEYDƏR OĞLU ƏLIYEV|| ANA SƏHİFƏ || ALİMLƏR || QANUNLAR || TƏCRÜBƏLƏR|| ANİMASİYALAR||
seyran SEYRAN
       ||Test1.Kinematika || Test2.Dinamika || Test3.Mexaniki iŞ, Güc, Enerji || Test4.Statika ||
İNTEL GƏLƏCƏK ÜÇÜN TƏHSİL
ELEKTRİK CƏRƏYANININ UZAQDAN IDARƏ EDİLMƏSİ

Fizka proqramları
FİZİKA VIII || FİZİKA IX || FİZİKA X || FİZİKA XI ||
|| Fizikanın tədrisində komputer texnologiyasının rolu ||
|| SEYRAN HEYDƏR OĞLU ƏELIYEV ||

||İNTERNET NƏDİR? || ||Kompüterin nəsilləri || ||Komputerin quruluşu ||
Yumurtani cib telefonu ilə necə bişirmək olar?
Mobil rabitә vә informasiya tәhlükәsizliyi.
Bermud üçbucağı
Fikirləş! Cavab tap!

Dahilerin başına gəlmiş maraqlı hadisələr

Rəqəmlərdəki məntiq nədir?

Rəy və təkliflərinizi göndərmək üçün bura daxil olun || Fizikanin tedrisinde komputer texnologiyasinin rolu ||


F0Z0KA X S0N0F

64 SAAT Heftede 2 saat

FYsil1. Klassik mexanikan1n Ysaslar1
1 Klassik mexanikada fYza vY zaman. Mexaniki hYrYkYt.Hesablama sistemi §1.1,2
2 Mexaniki hYrYkYtin tYsviri. Trayekto-riya. Yol. YerdYyi_mY §1.3
3 SürYt §1.4
4 TYcil §1.5
5 BYrabYrsürYtli vY bYrabYr tYcilli hYrYkYtlYr §1.6
6 ÇevrY üzrY bYrabYrsürYtli hYrYkYtin Ysas xarakteristikalar1. MYrkYzYqaçma tYcili §1.7,8
7 MYsYlY hYlli TYkrar. MYsYlY
FYsil 2. Simmetriya prinsiplYri
8 FYza-zaman simmetriya prinsipi. Nisbilik prinsipi §2.1,2
9 Qaliley çevrilmYlYri. SürYtlYrin top-lanmas1. TYcilin invariantl11 §2.3,4
FYsil3. Dinamikan1n Ysaslar1
10 HadisYlYrin sYbYb vY nYticY YlaqYlYri. Nyutonun I qanunu §3.1
11 Nyutonun II qanunu. KütlY vY qüvvY §3.2,3
12 Nyutonun III qanunu. Nyuton qanun- Lar1ndan ç1xan nYticYlYr §3.3,4
13 Qar_1l1ql1 tYsirin növlYri. §3.5
14 Qravitasiya qar_1l1ql1 tYsiri. Ümümdünya cazibY qanunu §3.6
15 A1rl1q qüvvYsi. Qravitasiya sahYsinin intensivliyi §3.7
16 A1rl1q qüvvYsinin tYsiri alt1nda hYrYkYt §3.8
17 Süni peyklYrin hYrYkYti §3.9
18 MYsYlY hYlli TYkrar. MYsYlY
19 Yoxlama yz1 i_i TYkrar
20 SürtünmY qüvvYsinin tYsiri alt1nda hYrYkYt. Elastik qüvvYnin tYsiri alt1nda hYrYkYt. §3.10.11
21 Bir neçY qüvvYnin tYsiri alt1nda hYrYkYt. Mail müstYvi üzrY hYrYkYt. §3.12,13
22 QüvvY momenti. CisimlYrin taraz1l1q _YrtlYri §3/14
FYsil4. Saxlanma qanunlar1
23 Mexaniki i_. Güc §4.1,2
24 Kinetik enerji. Kinetik enerji haqqinda tiorem §4.3
25 Potensial enerji. Konservativ qüvvYlYr. Qravitasiya sahYsindY cismin potensial enerjisi §4.4,5
26 Elaqstiki deformasiya olunmu_ cicimin potensial enerjisi. Potensial enerji haqqinda tiorem §4.6,7
27 Tam mexaniki enerji. SürtünmY qüvvYsinin i_i vY enerjinin dYyi_-mYsi. §4.8
28 Enerjinin saxlanma qanunu vY zamanin bircinsliyi.Enerjinin saxlanma qanunun axan maye vY qazlara tYtbiqi §4.9.10
29 0mplus. QüvvY implusu.0mpulusun saxlanma qanunu vY zamanin bircinsliyi §4.11,12
30 CisimlYrin toqqu_mas1 §4.13
31 Reaktiv hYrYkYt. 0mplus momenti. 0mpulus momentinin saxlanma qanunu §4.14,15
32 MYsYlY hYlli TYkrar MYsYlY hYlli
33 Yoxlama yaz1 i_i TYkrar
FYsil 5. Mexaniki rYqslYr vY dalalar 34 SYrbYst rYqslYr. RYqsi hYrYkYtin kinematik xarakteristikalar1 §5.1,2
35 Harmonik rYqsi hYrYkYtin sürYti vY tYcili §5.3
36 Harmonik rYqslYrin dinamikas1. Harmonik rYqsi hYrYkYtin enerjisi §5.4,5
37 MYcburi rYqslYr.Rezonans.RYqsi hYrYkYtin toplanmas1. Superpozisiya §5.6,7
38 RYqslYrin elastik mühitdY yayilmas1. Dala §5.8
39 Dala uzunluu.Dalan1n sürYti. Dalan1nmühitdY yay1lmas1 §5.9,10
40 Dalöa tYnliyi. Dalan1n interfrensiyas1. §5.11,12
41 Hüygens prinsipi.Durun dalalar §5.13,14
42 Dalalar1n difrakiyas1 §5,15
43 MYsYlY hYlli TYkrar. MYsYlY
FYsil6. Relyavistik mexanika
44 FYza zaman vY hYrYkYt haqq1nda klassik tYsYvvürlYr. X.N.N-n postulatlar1 §6.1,2
45 X.N.N-dY fYza vY zaman §6.3
46 Lorens çevrilmYlYri vY onlardan al1nan nYticYlYr §6.4
47 Relyavistik dinamika. X.N.N-dY kütlY vY enerji. Kinetik enerji §6.5,6
48 Tam enerji ilY implus aras1nda YlaqY. Kinetik enerji.Umumi N.N haqda anlay1_ §6.7,8
FYsil 7. Molekulyar fizika
49 M.K.N-in Ysas müddYalar1. Molekullar §7.1,2
50 Molekullar1n hYrYkYti. Molekullar1n hYrYkYt sürYtinin ölçülmYsi. ^tern tYcrübYsi §7.3,4
51 Molekullar1n qar_1l1qlo1 tYsirinin potensial enerji Yyrisi.M.K.Nin Ysas tYnliyi §7.5,6
52 0stilik taraz1l11. Tempratur.tempraturun ölçülmYsi. Tempratur _kalalar1 §7.7,8
53 0deaal qaz1n hal tYnliyi. §7.9
54 0zoproseslYr. Qaz qanunlar1 vY onlar1n qrafiklYri §7.10
FYsil 8. Real qazlar vY mayelYrin xassYlYri
55 Real qazlar.Real qazlar1n hal tYnliyi. §8.1
56 Doymu_ vY doymam1_ buxar.Qaynama.Buxar maye faza çevrilmYlYri.Böhran tempuraturu §8.,2,3
57 MayelYrin sYthi gYrilmYsi. MayelYrin Yyri sYthi alt1nda tYzyiq. Kapillyar hadisYlYr §8.4,5
FYsil9. BYrk cicimlYr 58 Kristal vY amorf cicimlYr. Kristal qYfYsin növlYri. §9.1,2,
59 XassYnin formala_mas1nda rabitYnin rolu.BYrk cisimlYrin YrimYsi. Maye-lYrin kristalla_mas1. subulmasiya F=ES”l/l §9.3,4
60 BYrk cicimlYrin mexaniki xassYlYri ¾=”l/l Ã=E”l/l §9.5
FYsil 10. Termodinamikan1n Ysslar1
61 Daxili enerji.Biratomlu qaz1n daxili enerjisi §10.1,2
62 Daxilienerjinin dYyi_mY üsular1. 0stilik miqdar1 §10.3,4
63 Termodinamikada i_. Termodinami-kan1n birinci qanunu vY onun müxtYlif proseslYrY tYtbiqi §10.5,6,7
64 Adiabat proses. Biratomlu qaz1n xüsüsi istiliktutumu.DonYn vY dönmYyYn proseslYr §10.8,10
65 0stilik mühYrriklYri. Termodinamikanin II qanunu. §10.11
66 Entropiya §10.13
67 Yoxlama yaz1 i_i TYkrar
68 0llik tYkrar 0llik tYkrarSehifeni hazirladi: Seyran Eliyev. Lenkeran r/n Boladi k 1 sayli mektebin Fizika-Informatika muellimi


seyranaliyev@mail.ru

ILK SEHIFE|| ALIMLER || QANUNLAR || TECRUBELER || ANIMASIYALAR || TEST1 || TEST2 ||
Ğ˜ÑĞ¿Ğ¾Ğ»ÑŒĞ·ÑƒÑŽÑ‚ÑÑ технологии uCoz