www.seyranfizik.narod.ru

LYnkYran r/n Boladi kend 1 sayl1 orta mektebin Fizika-Informatika mьYllimi SEYRAN HEYDПR OLU ПLIYEV


seyran SEYRAN
|| ILK SEHIFE|| ALIMLER || QANUNLAR || TECRUBELER || ANIMASIYALAR ||

F0Z0KA PROQRAMLAR0
|| F0Z0KA VIII || F0Z0KA IX || F0Z0KA X || F0Z0KA XI ||

       Test1.Kinematika    ::    Test2.Dinamika    ::    Test3.Mexaniki is, Guc, Enerji    ::    Test4.Statika    ::   

||0nternet nYdir? || ||Kompьterin nYsillYri || ||Komputerin qurulu_u ||
|| Fizikanin tedrisinde komputer texnologiyasinin rolu ||


F0Z0KA IX S0N0F

96 SAAT Heftede 3 saat

I FYsil. Elektrik sahYsi. 9 (15 saat)
1 Elektrik yьkьnьn mYn_Yyi. Atomun qurulu_u.MaddY atomlar sistemi kimi І1.1
2 Cismin elektriklYnmYsi. Elektrik yьkьnьn saxlanmas1 qanunu І1.2
3 Elektrik yьkьnьn qar_1l1ql1 tYsiri. Kulon qanunu І1.3
4 Elektrskop. Elektrik yьklYrinin bцlьnmYsi. Elementar yьk І1.4
5 Elektrik sahYsi vY onun xarakteristikas1 Elektrik sahYsinin intensivliyi- sahYnin QьvvY xarakteristikas1 kimi І1.5
6 Elektrik sahYsinin qьvvY xYtlYri Bircins elektrik sahYsindY gцrьlYn i_. GYrginlik elektrik sahYsinin enerji xarakteristkas1 kimi. І1.6,7
7 MYsYlY hYlli MYsYlY hYlli
8 Elektrik sahYsinin yьkY tYsiri. Metallar elektrik sahYsindY І1.8
9 Yerin elektrik sahYsi І1.9
10 DielektriklYr elektrik sahYsindY Dielektrik nьfьzluu І1.10
11 Elektrik tutumu vY onun vahidlYri.Kondensator vY onun nцvlYri. Kondensatorun tYtbiqlYri І1.11,12 12 YьklYnmi_ kondensatorun enerjisi І1.13
13 Laboratoriya i_i N1. MьstYvi kondensatorun haz1rlanmas1 vY onun elektrik tutumunun tYyini TYkrar. MYsYlY
14 Qravitasiya vY elektrik shYlYrinin qar_1l1ql1 mьqayisYsi І1.14 15 MYsYlY hYlli TYkrar. MYsYlY
II FYsil. Maqnit sahYsi. (13 s)
16 Maqnit sahYsinin mYn_Yyi. Elektrik cYrYyan1. І2.1
17 CYrYyan _iddYti. Sabit vY dYyi_Yn cYrYyanlar І2.2,3
18 Sabit maqnitlYr vY onlar1n qar_1l1ql1 tYsiri І2.4
19 CYrYyanlar1n maqnit qar_1l1ql1 tYsiri І2.5
20 Maqnit sahYsi. Maqnit induksiyas1 maqnit sahYsinin qьvvY xarakteris- tikas1d1r. Maqnit qьvvY xYtlYri І2.6,7
21 Laboratoriya i_i N2. maqnit sahYsi- nin qьvvY xYtlYrinin istiqamYti MYsYlY hYlli
22 MaddYnin maqnit nьfьzluu. FerromaqnetiklYr І2.8
23 Maqnit sahYsinin cYrYyanl1 naqilY tYsiri. Amper qьvvYsi.amper qьvvYsinin tYtbiqlYri І2.9,10
24 Yoxlama yaz1 i_i TYkrar MYsYlY hYlli
25 Maqnit sahYsinin hYrYkYt edYn yьklь zYrrYciyY tYsiri. Lorens qьvvYsi І2.11
26 Laqboratoriya i_i N3. Maqnit sahY-sinin cYrYyanl1 naqilY tYsirinin TYkrar. MYsYlY
27 CYrYyanl1 sarac1n maqnit seli. 0nduktvlik.Maqnit sahYsinin enerjisi І2.12
28 Qravitasiya, elektrik vY maqnit sa-hYlYrinin mьqayisYsi І2.13
III FYsil. Elektromaqnit sahYsi. (7s)
29 . Elektromaq-nit induksiya hadisYsi І3.1
30 DYyi_Yn cYrYyan1n al1nmas1 І3.2
31 Elektromaqnit rYqslYri.RYqs konturunda enerji зevrilmYlYri. SYrbYst elektromaqnit rYqslYrinin periodu.Tomson dьsturu І3.3,4
32 Elektromaqnit sahYsi. Elektromaqnit dalalar1 І3.5
33 .. Elektromaqnit dalalar1 _kalas1 І3.6
34 RadiorabitY. Radiolakasiya І3.7,8
35 TYkrar. MYsYlY hYlli MYsYlY hYlli
IV FYsil. Sabit cYrYyan qanunlar1. (15 s)
36 Elektrik dцvrYsi vY onun elementlYri І4.1
37 Metallarda elektrik cYrYyan1. DцvrY HissYsi ьзьn Om qanunu І4.2,3
38 Laboratoriya i_i N4. DцvrY HissYsi ьзьn Om qanunun yoxlanmas1 MYsYlY. TYkrar
39 Elektrik mьqavimYtinin naqilin nцvьndYn vY цlзьlYrindYn as1l1l11. Reostat І4.4,5
40 Laqboratoriya i_i N5. NaqillYrin xьsьsi mьqavimYtinin tYyini MYsYlY
41 NaqillYrin ard1c1l birlY_dirilm_si І4.6
42 Laboratoriya i_i N6. NaqillYrin ard1c1l birlY_dirilm_si І4.6
43 NaqillYrin paralel birlY_dirilmYsi І4.7
44 Laboratoriya i_i N7. NaqillYrin paralel birlY_dirilmYsi І4.7
45 TYkrar TYkrar
46 Yoxlama yaz1 i_i TYkrar
47 Ampermetr vY voltimetrin цlзmY hYddinin geni_lYndirilmYsi І4.8
48 CYrYyan1ni_i vY gьcь. CYrYyanin istilik tYsiri І4.9
49 Laboratoriya i_i N8. Elektrik lampas1n1n gьcьnьn tYyini. І4.9
50 Elektrik cYrYyaninin canl1 orqanizimY tYsiri vY tYtbiqlYri І4.10
V FYsil. MьxtYlif mьhitlYrdY elektrik cYrYyan1 (13 saat)
51 Vakuumda elektrik cYrYyan1. Termoelektron emissiyasi І5.1
52 Vakuum cihazlar1 І5.2
53 Qazlarda elektrik cYrYyan1. MьstYqil vY qeyri mьstYqil bo_almalar І5.3
54 ElektrolitlYrdY elektrik cYrYyan1. Elektroliz qanunlar1. І5.4
55 MYsYlY hYlli MYsYlY hYlli
56 Yar1mkeзiricilYr vY onlar1n xarakterik xьsьsiyyYtlYri І5.5
57 Yar1mkeciricilYrin mYxsusu keзiriciliyi І5.6
58 .Yar1mkeзiricilYrin a_qar keзiriciliyi. P-n keзidi І5.7
59 Yar1mkeзirici diod. Tranzistor І5.8
60 Laboratoriya i_i N10. Tranzistorun цyrYnilmYsi
61 DYyi_Yn cYrYyan1n dьzlYndirilmYsi. Avtomatik cihazlarda yar1mkeзirici cihazlardan istifadY І5.9
62 Laboratoriya i_i N11. Fotoelementin Volt-Amper xarakteristikas1n1n цyrYnilmYsi TYkrar. MYsYlY hYlli
63 TYkrar. MYsYlY hYlli TYkrar. MYsYlY hYlli VI FYsil. 0_iq hadisYlYri.
64 0_1in dala vY korpuskulyar xas-sYlYri. 0_1in elektromaqnit tYbiYti І6.1
65 0_1in sьrYti vY onun tYyini І6.2
66 Is1q mYnbYlYri. 0_11n dьz xYtt boyunca yayilmas1 qanunlar1 І6.3,4
67 0_11n qay1tma qanunlar1. MьstYvi gьzgьdY xYyal1n qurulmas1 І6.5
68 0_11n s1nma qanunu І6.6
69 Laboratoriya i_i N12. ^ь_Yn1n s1nd1rma Ymsal1n1n tYyini MYsYlY
70 0_11n mьstYvi paralel lцvhYdYn vY ьз ьzlь prizmadan keзmYsi І6.7
71 Tam qay1tma. . Tam qay1tman1n limit buca1 І6.8
72 A i_1in spekterY ayrilmas1. 0nterfrensiya І6,9,10
73 Toplay1c1 vY sYpici linzalar. І6.11
74 MYsYlY hYlli MYsYlY hYlli
75 TYkrar TYkrar
76 Yoxlama yaz1 i_i TYkrar
77 Lizada xYyal1n qurulmas1. Nazik linzan1n dьsturu І6.12
78 Laboratoriya i_i N13. Linzan1n fokus mYsafYsinin tYyinin vY optik quvvYsinin tYyini MYsYlY hYlli
79 Gцz vY onun optik qьvvYsi. Gцzьn i_1a hYssasl11.GцrmYnin qьsurlar1 vY onlar1n aradan qald1r1lmas1 І6.13
80 Fotoaparat. Proyeksiya aparat1 І6.14
81 TYkrar. MYsYlY hYlli MYsYlY hYlli. TYkrar
VII FYsli. Atom vY atom nьvYsi(18s)
82 Radiaktivlik atomun qurulu_unun mьrYkkYbliyini tYsdiq edYn hadisYlYrdYn biri kimi ІІ7.1
83 Atomun Tomson vY Rezerford modelllYri І7.2
84 Proton vY neytronun kY_fi. Atom nьvYsinintYrkibi..NьvYnin yьk vY kьtlY YdYdlYri І7.3,4
85 0zotoplar vY onlar1n tYtbiqlYri І7.5
86 Atom nьvYsinin radiaktiv зevrilmYlYri. ± ≤ vY ≥ _ьalar. Radiaktiv yerdYyi_mY qaydas1 І7.6
87 . NьvY qqvvYlYri І7.7
88 KьtlY ilY enerji aras1nda YlaqY І7.8
89 NьvYnin kьtlY deffekti vY rabitY enerjisi.Atom kьtlY vahidi. RabitY enerjisinin vahidi MeV І7.9
90 NьvY reaksiyalari.NьvY reaksiyalar1n1n enerjisi І7.10
91 Uran nьvYsinin bцlьnmYsi. ZYncirvari nьvY reaksiyalar1. Neytronlar1n artma Ymsal1 І7.11,12
92 Laboratoriya i_i N14. 0zlYrin foto_YkillYrY gцrY uran nьvYsinin bцlьnmYsinin цyrYnilmYsi. І7.11,12
93 NьvY reaktoru. Atom enerjisi І7.13,14
94 TermonьvY reaksiyalar1. GьnY_ vY ulduzlar1n enerjisi. ^ьalanmalar1n bioloji tYsiri. ^ьalanman1n udulma dozas1 І7.15,16
95 Yoxlama yaz1 i_i
96 0llik tYkrar



Sehifeni hazirladi: Seyran Eliyev. Lenkeran r/n Boladi k 1 sayli mektebin Fizika-Informatika muellimi


seyranaliyev@mail.ru

ILK SEHIFE|| ALIMLER || QANUNLAR || TECRUBELER || ANIMASIYALAR || TEST1 || TEST2 ||
Используются технологии uCoz