www.seyranfizik.narod.ru

Lenkeran r/n Boladi kend 1 sayl1 orta mektebin Fizika-Informatika muellimi SEYRAN HEYDER OQLU ELIYEV


seyran SEYRAN
ANA SEHIFE || ALIMLER || QANUNLAR || TECRUBELER || ANIMASIYALAR || TEST1 || TEST2 ||

0NTEL GELECEK UCUN TEHS0L

F0Z0KA PROQRAMLAR0

|| || F0Z0KA V000 || F0Z0KA 0X || F0Z0KA X || F0Z0KA X0 ||
|| Fizikanin tedrisinde komputer texnologiyasinin rolu ||
SEYRAN HEYDER OQLU ELIYEVTEST 1.Düzxətli hərəkətin kinematikası


 1. OX oxu boyu 5 m/san. sürətlə hərəkət edən maddi nöqtənin koordinatının tənliyini yazın..

  X=5.
  X=5-t.
  X=5t.
  X=5/t.

 2. Hərəkətləri X1 = 50 - 4 t   və  X2=15+t   ilə verilən cisimlərin görüş yerini tapın..

  X=9 m.
  X=22 m.
  X=45 m.
  X=15 m.

 3. Sükunətdən 2 m/san2 təcillə hərəkətə başlayan cisim ikinci saniydə neçə metr yol gedər..

  S=4 m.
  S=1 m.
  S=3 m.
  S=8 m.

 4. Cismin hərəkət tənliyi X = 50 - 2 t + 3 t2  ilə verilmişdir.Cismin sürətinin zamandan asılı ifadsini tapın.

  V = - 2 + 6 t.
  V=-2 t + 3.
  V = - 2 + 3 t.
  V = 50 + 6 t.

 5. Cismin sürət tənliyi V = 5 t + 3 kimidir.Cismin təcili nə qədərdir?

  3 m/san2.
  4 m/san2.
  5 m/san2.
  8 m/san2.

 6. V=2 m/san sürəti ilə hərəkət edən cismin arxası ilə 5 san-dən sonra a=1,6 m/san2 təcillə çıxan cisin neçə saniyədən sonra onunla görüşər? .

  10 san.
  6 san
  3,2 san.
  8 san.

 7. Koordinat başlanğıcından 30 m məsafədən hərəkət başlayan cismin sürət tənliyi V=4+6t kimidir.Nöqtnin koordinatının təhliyini tapın. .

  X=30+4t+6t2.
  X = 30 + 4 t + 3 t2
  X=30+2t+6t2.
  X=30+2t+3t2.

 8. Sürət tənliyi V = 8 - 2 t kimi verilən cisinm 6 san.-neçə metr yol gedər?.

  20 m.
  12 m.
  16 m.
  24 m.

 9. Hərəkət tənlikləri X1 = 6 - 3 t  və X2 = 16 + 4 t kimi verilən cisimlərin nisbi sürətini tapın. ..

  1 m/san.
  4 m/san.
  7 m/san.
  3 m/san.

 10. Koordinatı X=40 - 14 t + t2 kimi verilən cisim neçə saniyədən sonra dayanar?.

  14 san.
  7 san.
  20/7 san.
  7/20 san.

 11. X = 40 - 24 t + 6 t2 tənliyi ilə verilə cismin hərəkətini xarakterizə edin:.

  2 san. OX oxu boyu yavaşıyan,sonra OX oxunun əksinə yeyinləşən.
  2 san. OX oxunun əksinə yavaşıyan,sonra OX oxu boyu yeyinləşən.
  4 san. OX oxu boyu yavaşıyan,sonra OX oxunun əksinə yeyinləşən.
  4 san. OX oxunun əksinə yavaşıyan,sonra OX oxu boyu yeyinləşən.

 12. Qrafikə görə hərəkəti müəyyən edin..

  OX oxu boyu yavaşıyan
  OX oxunun əksinə yavaşıyan.
  OX oxunun əksinə yeyinləşən .
  OX oxu boyu yeyinləşən.

 13. Qrafikə görə orta sürəti hesablayın.   .

  15 m/san.
  7,5 m/san.
  150 m/san.
  5 m/san.

 14. Qrafikə görə OX oxu boyu yavaşıyan hərəkəti tapın.  . .

  1-2.
  2-3.
  3-4.
  4-5.

 15. Qrafikə görə OX oxu boyu yeyinləşən hərəkəti tapın.

  1-2.
  2-3.
  3-4.
  4-5.

 16. Qrafikə görə OX oxu boyu bərabərsürətli hərəkəti tapın

  1-2.
  2-3.
  3-4.
  4-5.

    


ANA SEHIFE || ALIMLER || QANUNLAR || TECRUBELER || ANIMASIYALAR || TEST1 || TEST2 ||
Используются технологии uCoz